Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Gaeilge

Suspension of Irish Language Bursary Scheme 2020-2021

Due to the response to COVID-19, and given the future uncertainty over accessing offices / incoming post and emails, and accurately recording when all applications are received, Council is temporarily suspending applications to its Irish Language Bursary Scheme. 

All applications received to date are ‘safe’ in our system and have been logged and recorded by the Irish Language Unit. 

We will contact applicants and issue further guidance when we are in a position to re-open the call for applications to the Scheme.

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2020/2021

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos.

 • CÚRSAÍ ÁITIÚLA GAEILGE
 • CÚRSAÍ GAELTACHTA
 • DIANCHÚRSAÍ GAEILGE

a bheas ar siúl sa tréimhse reatha

1 Aibreán – 30 Meán Fómhair 2020

Dáta oscailte: Déardaoin an 19 Márta 2020

Ní ghlacfar le hiarratais roimh an dáta oscailte.

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ANSEO ón 18 Márta 2020 nó foirm chrua a fháil i bhfáiltiú in Oifig an Iúir, Rae Mhuineacháin, An tIúr nó Ionad Cathrach an Dúin, Dún Pádraig.

Ní mór iarratais chomhlánaithe a fhágáil isteach ag na hoifigí luaite thuas, a chur sa phost, nó a chur trí ríomhphost go: gaeilge@nmandd.org

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org

 


 

Irish Language Bursary Scheme 2020/2021

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards

 • LOCAL IRISH LANGUAGE COURSES
 • GAELTACHT COLLEGES
 • INTENSIVE IRISH LANGUAGE COURSES

Taking place in the upcoming period

1 April – 30 September 2020.

Opening date: Thursday 19 March 2020

No applications will be accepted prior to the opening date.

Applications can be downloaded HERE from the 18 of March 2020 or can be collected from Reception in Council Offices, Monaghan Row, Newry or Downshire Civic Centre, Downpatrick.

Completed application forms can be submitted at the above-mentioned offices, sent through the post or emailed to: gaeilge@nmandd.org

For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org

 


 

Aithníonn Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin gur dlúthchuid de chreatlach cultúrtha, oidhreachta agus féiniúlachta an Cheantair í an Ghaeilge. Tá an Chomhairle fós tiomanta do na cuspóirí leagtha amach i bPolasaí Dátheangachais na Comhairle agus cuireadh na struchtúir riachtanacha i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh rath agus bláth inbhuanaithe ar an Ghaeilge agus ar an Ghaelphobal fáilteach sa cheantar seo.

Leagann Straitéis na Gaeilge de chuid Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin an dóigh a mbeidh an Chomhairle in ann

 • an Ghaeilge a úsáid i comhlíonadh a cuid feidhmeanna
 • an Ghaeilge a úsáid ina cuid cumarsáide leis an phobal agus le páirtithe leasmhara agus 
 • forbairt na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú fud fad an cheantair.

Is iad bunluachanna céanna atá i Straitéis na Gaeilge 2017-19 is atá i bPlean Corporáide Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin (2015 -19):

 • Dírithe ar an tSaoránach: ag cur rannpháirtíocht an tsaoránaigh agus sa phobal, chomh maith le héisteacht go gníomhach agus freagra a thabhairt ar riachtanais Phobal na Gaeilge i gceantar na Comhairle.
 • Freagrach: cinntí a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge bunaithe ar mheasúnú neamhchlaonta ar riachtanas agus a bheith oscailte inár dtuairisciú ar fheidhmíocht na Comhairle
 • Comhoibríoch: ag spreagach agus ag gríosú ag gníomhach oibriú i bpáirtíocht agus ar gach leibhéal chun tabhairt faoi riachtanais pobal na Gaeilge sa Cheantar.
 • Inbhuanaithe: Ag aithint tionchair shóisialta, eacnamaíochta, chomhsaoil dearfacha phobal na Gaeilge  agus
 • Cóir: Díreoimid go réamhghníomhach gnímh chun líon na gcásanna a laghdú nuair a bhíonn pobal na Gaeilge nó Gaeilgeoirí aonaracha a roghnaíonn an Ghaeilge mar a phríomhtheanga ina ndaoine imeallaithe a laghdú

Tá triúr fostaithe ag Aonad na Gaeilge, Oifigeach Forbartha na Gaeilge, Oifigeach Teagmhála Phobal na Gaeilge agus Bainisteoir Aonad na Gaeilge a fhreastlaíonn ar na baill tofa agus ar Ghaeil an cheantair.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge glaoigh ar 0330 137 4028 nó seol teachtaireacht chuig gaeilge@nmandd.org

English

Newry, Mourne and Down District Council recognises the Irish language as an integral part of the heritage, identity and cultural life of the District. The Council remains committed to the objectives set out in our Bilingualism Policy and have put in place the necessary structures to ensure that the Irish language has a sustainable future in the Council area.

Newry, Mourne and Down District Council’s Irish Language Strategy (2017-2019) sets out how the Council:

 • will use the Irish language in the operation of its functions
 • will facilitate the use of the Irish language when communicating with the public and relevant stakeholders; and
 • will promote and encourage the development of the Irish language across the Council area.

The underpinning values of the 2017-19 Irish Language Strategy mirror those of the NMDDC Corporate Plan (2015-19):

 • Citizen Focused: Actively encouraging citizen and community engagement, as well as listening and responding to the evidenced needs of the Irish language community within the Council area.
 • Accountable: Making decisions relevant to the Irish language based on an objective assessment of need and operate in a transparent way in addition to openly reporting on our performance;
 • Collaborative: Actively encouraging and pursuing working in partnership and at all levels to deliver for the Irish language community within the District;
 • Sustainable: Recognising the positive social, economic and environmental impacts of the Irish language community; and
 • Fair: We will proactively target actions to reduce situations when groups or individuals, who choose to use Irish as their primary language, are marginalised in our community.

There are three members of staff in the Irish language Unit, an Irish language Development Officer, an Irish language Community Liaison Officer and an Irish Language Unit Manager.

If you would like to contact the Irish language Unit please call 0330 137 4028 or email gaeilge@nmandd.org