Home Telephone Location
logo

Google Translate is not 100% accurate

Gaeilge

Aithníonn Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin gur dlúthchuid de chreatlach cultúrtha, oidhreachta agus féiniúlachta an Cheantair í an Ghaeilge. Tá an Chomhairle fós tiomanta do na cuspóirí leagtha amach i bPolasaí Dátheangachais na Comhairle agus cuireadh na struchtúir riachtanacha i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh rath agus bláth inbhuanaithe ar an Ghaeilge agus ar an Ghaelphobal fáilteach sa cheantar seo.

Leagann Straitéis na Gaeilge de chuid Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin an dóigh a mbeidh an Chomhairle in ann

 • an Ghaeilge a úsáid i comhlíonadh a cuid feidhmeanna
 • an Ghaeilge a úsáid ina cuid cumarsáide leis an phobal agus le páirtithe leasmhara agus 
 • forbairt na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú fud fad an cheantair.

Is iad bunluachanna céanna atá i Straitéis na Gaeilge 2017-19 is atá i bPlean Corporáide Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin (2015 -19):

 • Dírithe ar an tSaoránach: ag cur rannpháirtíocht an tsaoránaigh agus sa phobal, chomh maith le héisteacht go gníomhach agus freagra a thabhairt ar riachtanais Phobal na Gaeilge i gceantar na Comhairle.
 • Freagrach: cinntí a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge bunaithe ar mheasúnú neamhchlaonta ar riachtanas agus a bheith oscailte inár dtuairisciú ar fheidhmíocht na Comhairle
 • Comhoibríoch: ag spreagach agus ag gríosú ag gníomhach oibriú i bpáirtíocht agus ar gach leibhéal chun tabhairt faoi riachtanais pobal na Gaeilge sa Cheantar.
 • Inbhuanaithe: Ag aithint tionchair shóisialta, eacnamaíochta, chomhsaoil dearfacha phobal na Gaeilge  agus
 • Cóir: Díreoimid go réamhghníomhach gnímh chun líon na gcásanna a laghdú nuair a bhíonn pobal na Gaeilge nó Gaeilgeoirí aonaracha a roghnaíonn an Ghaeilge mar a phríomhtheanga ina ndaoine imeallaithe a laghdú

Tá triúr fostaithe ag Aonad na Gaeilge, Oifigeach Forbartha na Gaeilge, Oifigeach Teagmhála Phobal na Gaeilge agus Cúntóir Riaracháin a fhreastlaíonn ar na baill tofa agus ar Ghaeil an cheantair.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge glaoigh ar 028 3031 3076 nó seol teachtaireacht chuig gaeilge@nmandd.org

English

Newry, Mourne and Down District Council recognises the Irish language as an integral part of the heritage, identity and cultural life of the District. The Council remains committed to the objectives set out in our Bilingualism Policy and have put in place the necessary structures to ensure that the Irish language has a sustainable future in the Council area.

Newry, Mourne and Down District Council’s Irish Language Strategy (2017-2019) sets out how the Council:

 • will use the Irish language in the operation of its functions
 • will facilitate the use of the Irish language when communicating with the public and relevant stakeholders; and
 • will promote and encourage the development of the Irish language across the Council area.

The underpinning values of the 2017-19 Irish Language Strategy mirror those of the NMDDC Corporate Plan (2015-19):

 • Citizen Focused: Actively encouraging citizen and community engagement, as well as listening and responding to the evidenced needs of the Irish language community within the Council area.
 • Accountable: Making decisions relevant to the Irish language based on an objective assessment of need and operate in a transparent way in addition to openly reporting on our performance;
 • Collaborative: Actively encouraging and pursuing working in partnership and at all levels to deliver for the Irish language community within the District;
 • Sustainable: Recognising the positive social, economic and environmental impacts of the Irish language community; and
 • Fair: We will proactively target actions to reduce situations when groups or individuals, who choose to use Irish as their primary language, are marginalised in our community.

There are three members of staff in the Irish language Unit, an Irish language Development Officer, an Irish language Community Liaison Officer and an Administrative Assistant.

If you would like to contact the Irish language Unit please call 028 3031 3076 or email gaeilge@nmandd.org