Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Eolas

Aithníonn Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin gurb í dlúthchuid lárnach de chreatlach cultúrtha, oidhreachta agus féiniúlachta, an Ghaeilge. Tá pobal Gaeilge láidir, méadaítheach, ina chónaí, ag obair, ar chuairt, agus ag bualadh le chéile i gceantar na Comhairle.

Tá an Chomhairle fós tiomanta de na cuspóirí leagtha amach i bPolasaí Dátheangachais na Comhairle agus cuireadh na struchtúir riachtanacha i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh rath agus bláth inbhuanaithe ar an Ghaeilge agus ar an Ghaelphobal.

Ag tógáil ar Straitéis na Gaeilge 2017 -2019, tá Straitéis na Gaeilge forbartha againn don tréimhse 2020-2023 a leagann amach cad é mar a leanfaidh an Chomhairle:

  • ag méadú ar an Ghaeilge atá in úsáid i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna
  • an Ghaeilge a úsáid ina cuid cumarsáide leis an phobal agus le páirtithe leasmhara agus
  • an Ghaeilge a fhorbairt, a chur chun cinn agus a chothú fud fad an cheantair.

Tá Straitéis na Gaeilge 2020-23 ina iomláine le fáil anseo.

Tiocfaidh tú ar leagan Béarla na Straitéise thíos.

Tá triúr fostaithe ag Aonad na Gaeilge, Oifigeach Forbartha na Gaeilge, Oifigeach Teagmhála Phobal na Gaeilge agus Bainisteoir Aonad na Gaeilge a fhreastlaíonn ar na baill tofa agus ar Ghaeil an cheantair.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge seol ríomhphost chuig gaeilge@nmandd.org


Newry, Mourne and Down District Council recognises the Irish language as an integral part of the heritage, identity and cultural life of the district. We have a strong, vibrant, ever increasing Irish Language community living, working, visiting and socialising in the Council area.

The Council remains committed to the objectives set out in our Bilingualism Policy and have put in place the necessary structures to ensure that the Irish language and Irish language community has a sustainable future.

Building upon our Irish Language Strategy 2017-2019, we have developed an Irish Language Strategy for the period 2020-2023 which sets out how the Council will continue to:

  • Increase the use of Irish language within its functions
  • Facilitate the use of the Irish language when communicating with the public and relevant stakeholders
  • Promote and encourage the development of the Irish language across the Council area

To view the Irish Language Strategy 2020-23 in full, please click here.  
 
There are three members of staff in the Irish language Unit, an Irish language Development Officer, an Irish language Community Liaison Officer and an Irish Language Unit Manager.

If you would like to contact the Irish language Unit please email gaeilge@nmandd.org