Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Eolas

Aithníonn Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin gur dlúthchuid lárnach de chreatlach chultúir, oidhreachta agus féiniúlachta an cheantair í an Ghaeilge. Tá pobal Gaeilge láidir méadaitheach ina chónaí, ag obair, ag cuartaíocht agus ag bualadh le chéile i gceantar na Comhairle. 

Tá an Chomhairle fós tiomanta do na cuspóirí atá leagtha amach i bPolasaí Dátheangachais na Comhairle agus déanfaidh muid iad a chur chun cinn go gníomhach; cuireadh na struchtúir riachtanacha i bhfeidhm le hé a chinntiú go mbeidh rath agus bláth inbhuanaithe ar an Ghaeilge agus ar an Ghaelphobal 
Ag tógáil ar Straitéis na Gaeilge 2020-2023, tá Straitéis na Gaeilge forbartha againn don tréimhse 2024-2027. Leagann an Straitéis (2024-2027) amach go leanfaidh an Chomhairle leis: 

  • an Ghaeilge a mhéadú i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna; 
  • an Ghaeilge a úsáid ina cuid cumarsáide leis an phobal agus le páirtithe leasmhara; agus 
  • an Ghaeilge a fhorbairt, a chur chun cinn agus a chothú fud fad an cheantair. 

Tá Straitéis na Gaeilge 2024-27 ina iomláine le fáil anseo.

Tiocfaidh tú ar leagan Béarla na Straitéise thíos.

Tá triúr fostaithe ag Aonad na Gaeilge, Oifigeach Forbartha na Gaeilge, Oifigeach Teagmhála Phobal na Gaeilge agus Bainisteoir Aonad na Gaeilge a fhreastalaíonn ar na baill tofa agus ar Ghaeil an cheantair.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge seol ríomhphost chuig gaeilge@nmandd.org


Newry, Mourne and Down District Council recognises the Irish language as an integral part of the heritage, identity and cultural life of the district. We have a strong, vibrant, ever increasing Irish Language community living, working, visiting and socialising in the Council area.

The Council remains committed to the objectives set out in our Bilingualism Policy and have put in place the necessary structures to ensure that the Irish language and Irish language community has a sustainable future.

Building upon our Irish Language Strategy 2020-2023, we have developed an Irish Language Strategy for the period 2024-2027 which sets out how the Council will continue to:

  • Increase the use of Irish language within its functions;
  • Facilitate the use of the Irish language when communicating with the public and relevant stakeholders; and
  • Promote and encourage the development of the Irish language across the Council area

To view the Irish Language Strategy 2024-27 in full, please click here.  
 
There are three members of staff in the Irish language Unit, an Irish language Development Officer, an Irish language Community Liaison Officer and an Irish Language Unit Manager.

If you would like to contact the Irish language Unit please email gaeilge@nmandd.org