Home Telephone Location
logo

Google Translate is not 100% accurate

Gaeilge

Aithníonn Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin gur dlúthchuid de chreatlach cultúrtha, oidhreachta agus féiniúlachta an Cheantair í an Ghaeilge. Tá an Chomhairle fós tiomanta do na cuspóirí leagtha amach i bPolasaí Dátheangachais na Comhairle agus cuireadh na struchtúir riachtanacha i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh rath agus bláth inbhuanaithe ar an Ghaeilge agus ar an Ghaelphobal fáilteach sa cheantar seo.

Leagann Straitéis na Gaeilge de chuid Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin an dóigh a mbeidh an Chomhairle in ann

 • an Ghaeilge a úsáid i comhlíonadh a cuid feidhmeanna
 • an Ghaeilge a úsáid ina cuid cumarsáide leis an phobal agus le páirtithe leasmhara agus 
 • forbairt na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú fud fad an cheantair.

Is iad bunluachanna céanna atá i Straitéis na Gaeilge 2017-19 is atá i bPlean Corporáide Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin (2015 -19):

 • Dírithe ar an tSaoránach: ag cur rannpháirtíocht an tsaoránaigh agus sa phobal, chomh maith le héisteacht go gníomhach agus freagra a thabhairt ar riachtanais Phobal na Gaeilge i gceantar na Comhairle.
 • Freagrach: cinntí a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge bunaithe ar mheasúnú neamhchlaonta ar riachtanas agus a bheith oscailte inár dtuairisciú ar fheidhmíocht na Comhairle
 • Comhoibríoch: ag spreagach agus ag gríosú ag gníomhach oibriú i bpáirtíocht agus ar gach leibhéal chun tabhairt faoi riachtanais pobal na Gaeilge sa Cheantar.
 • Inbhuanaithe: Ag aithint tionchair shóisialta, eacnamaíochta, chomhsaoil dearfacha phobal na Gaeilge  agus
 • Cóir: Díreoimid go réamhghníomhach gnímh chun líon na gcásanna a laghdú nuair a bhíonn pobal na Gaeilge nó Gaeilgeoirí aonaracha a roghnaíonn an Ghaeilge mar a phríomhtheanga ina ndaoine imeallaithe a laghdú

Tá triúr fostaithe ag Aonad na Gaeilge, Oifigeach Forbartha na Gaeilge, Oifigeach Teagmhála Phobal na Gaeilge agus Cúntóir Riaracháin a fhreastlaíonn ar na baill tofa agus ar Ghaeil an cheantair.

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge glaoigh ar 028 3031 3076 nó seol teachtaireacht chuig gaeilge@nmandd.org

English

Newry, Mourne and Down District Council recognises the Irish language as an integral part of the heritage, identity and cultural life of the District. The Council remains committed to the objectives set out in our Bilingualism Policy and have put in place the necessary structures to ensure that the Irish language has a sustainable future in the Council area.

Newry, Mourne and Down District Council’s Irish Language Strategy (2017-2019) sets out how the Council:

 • will use the Irish language in the operation of its functions
 • will facilitate the use of the Irish language when communicating with the public and relevant stakeholders; and
 • will promote and encourage the development of the Irish language across the Council area.

The underpinning values of the 2017-19 Irish Language Strategy mirror those of the NMDDC Corporate Plan (2015-19):

 • Citizen Focused: Actively encouraging citizen and community engagement, as well as listening and responding to the evidenced needs of the Irish language community within the Council area.
 • Accountable: Making decisions relevant to the Irish language based on an objective assessment of need and operate in a transparent way in addition to openly reporting on our performance;
 • Collaborative: Actively encouraging and pursuing working in partnership and at all levels to deliver for the Irish language community within the District;
 • Sustainable: Recognising the positive social, economic and environmental impacts of the Irish language community; and
 • Fair: We will proactively target actions to reduce situations when groups or individuals, who choose to use Irish as their primary language, are marginalised in our community.

There are three members of staff in the Irish language Unit, an Irish language Development Officer, an Irish language Community Liaison Officer and an Administrative Assistant.

If you would like to contact the Irish language Unit please call 028 3031 3076 or email gaeilge@nmandd.org

Seachtain na Gaeilge 1-17 Mhárta 2019

Tosnaíonn Seachtain na Gaeilge ag tús mhí an Mhárta agus leanann sí ar aghaidh go Lá Fhéile Pádraig.  Gach bliain tugann an tréimhse seo deis do dhaoine an Ghaeilge a cheiliúradh agus a chur chun cinn.

I mbliana, cuirtear béim ar an téama "Bain Triail As", agus tá Aonad na Gaeilge ag roinnt "Frása an Lae" ar feadh coicíse nó mar sin chun daoine a mhealladh chun cúpla focal a fhoghlaim agus triail a bhaint as an Ghaeilge.

Seachtain na Gaeilge runs from the beginning of March through to St Patrick's Day.  Each year it gives people an opportunity to celebrate and promote the Irish language. 

Irish Language Week 1-17 March 2019

This year, the theme is "Bain Triail As", meaning "Give it a Go", and the Irish Language Unit are sharing a Phrase of the Day, for the next couple of weeks to encourage people who are interested in the language to try it out and learn a "cúpla focal" which means a couple of words.

Frása an lae 1 / Irish Language Week Phrase of the Day 1

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2019, tá Aonad na Gaeilge ag roinnt "Frása an Lae" go dtí Lá Fhéile Pádraig chun daoine a mhealladh chun cúpla focal a fhoglaim agus triail a bhaint as an Ghaeilge.

Tugann Cathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Marcas Ó Murnáin an chéad fhrása dúinn.

Cé thusa?                    Is mise Marcas Ó Murnáin.  Is Cathaoirleach na Comhairle mé.

What is your name?  I am Mark Murnin.  I am the Council Chairperson.

Beidh "Frása an Lae" ar fáil ar leathanach Facebook agus suíomh gréasáin na Comhairle agus tá súil againn go mbainfidh sibh triail as an Ghaeilge muna bhfuil déanta agat cheana féin!

As part of this year’s Irish Language Week, the Irish Language Unit are sharing a Phrase of the Day, between now and St Patrick’s Day, to encourage people who are interested in the language to try it out and learn a "cúpla focal" which means “a couple of words”.

Chairperson, Councillor Mark Murnin, gives us the first Phrase of the Day.

Cé thusa?                    Is mise Marcas Ó Murnáin.  Is Cathaoirleach na Comhairle mé.

What is your name?  I am Mark Murnin.  I am the Council Chairperson.

"Frása an Lae" will be shared on NMDCC Facebook page and we hope you'll give Irish a try if you haven't already done so!

For phrase of the day 01 click here 

Frása an lae 2 / Irish Language Week Phrase of the Day 2

Buíochas do Brenda Uí Bhroin / Thanks to Brenda Byrne

Cad é mar atá tú?                                           Tá mé go maith. / Níl mé go maith.

How are you?                                                  I’m good. / I’m not good.

For phrase of the day 02 click here 

Frása an lae 3 / Irish Language Week Phrase of the Day 3

Buíochas do Mháire Uí Ghormlaith / Thanks to Mary Gormley

Cén aois thú?                                                  Tá mé daichead bliain d’aois.

What age are you?                                          I’m forty years old.

For phrase of the day 03 click here 

Frása an lae 4 / Irish Language Week Phrase of the Day 4

Buíochas do Leas-Chathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Oksana Bean Mhic Mhathúna / Thanks to the Council Vice-Chairperson, Councillor Oksana McMahon

Oscail an doras.                                              Druid an doras.

Open the door.                                                Close the door.

For phrase of the day 04 click here 

Frása an lae 5 / Irish Language Week Phrase of the Day 5

Buíochas do / Thanks to Alla Bagriantceva

Cá bhfuil Aoife?                                               Tá sí sa bhaile

Where is Aoife?                                              She is at home.

For phrase of the day 05 click here

Frása an lae 6 / Irish Language Week Phrase of the Day 6

Buíochas do / Thanks to Alla Bagriantceva

An bhfuil ocras ort?                                       Tá ocras orm / Níl ocras orm.

Are you hungry?                                            I am hungry / I am not hungry.

For phrase of the day 06 click here

Frása an lae 7 / Irish Language Week Phrase of the Day 7

Buíochas do Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Liam Hannaway / Thanks to Newry Mourne and Down District Council CEO Liam Hannaway

Ar mhaith leat cupan caife?                           Ba mhaith liom. / Níor mhaith liom cupán caife.

Would you like a cup of coffee?                     I would. / I wouldn’t like a cup of coffee.

For phrase of the day 07 click here

Frása an lae 8 / Irish Language Week Phrase of the Day 8

Buíochas d’Éamonn Mac Cionnaith / Thanks to Eamonn McKinney

Faigh peann dom le do thoil.                          Seo duit.         

Get me a pen, please.                                       Here you are.  

For phrase of the day 08 click here

Frása an lae 9 / Irish Language Week Phrase of the Day 9

Buíochas do Leas-Chathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Oksana Bean Mhic Mhathúna / Thanks to the Council Vice-Chairperson, Councillor Oksana McMahon.              

Beannachtaí na Féile Pádraig ort.     

Happy Saint Patrick’s Day.

For phrase of the day 09 click here

Frása an lae 10 / Irish Language Week Phrase of the Day 10

Buíochas do / Thanks to Eamonn McKinney

Cá bhfuil tú ag dul?                                        Tá me ag dul go dtí an siopa.

Where are you going?                                     I am going to the shop.

For phrase of the day 10 click here

Frása an lae 11 / Irish Language Week Phrase of the Day 11

Buíochas do Chaitríona Mhic Aoidh / Thanks to Catherine Hughes

An féidir leat damhsa?                                                  Is féidir liom. / Ní féidir liom.

Can you dance?                                                                I can. / I can’t.

For phrase of the day 11 click here

Frása an lae 12 / Irish Language Week Phrase of the Day 12

Buíochas do Mháire Uí Ghormlaith  / Thanks to Mary Gormley

Cad é an t-ainm atá ort?                                  Máire is ainm dom.

What is your name?                                       My name is Mary.

For phrase of the day 12 click here

Frása an lae 13 / Irish Language Week Phrase of the Day 13

Buíochas d’Alan Beggs  / Thanks to Alan Beggs

Níl aon airgead agam.                       

I don’t have any money.

For phrase of the day 13 click here

Frása an lae 14 / Irish Language Week Phrase of the Day 14

Buíochas do Maria Fitzpatrick / Thanks to Maria Fitzpatrick

Tá mé réidh.                       I’m ready.

For phrase of the day 14 click here

Frása an lae 15 / Irish Language Week Phrase of the Day 15

Buíochas don Chomhairleoir Aindriú Mac Muirí  / Thanks to Councillor Andrew McMurray

Go raibh maith agat.                          

Thank you.

For phrase of the day 15 click here

Frása an lae 16 / Irish Language Week Phrase of the Day 16

Buíochas do Colin Moffett  / Thanks to Colin Moffett

Fadhb ar bith.                                    No problem.

For phrase of the day 16 click here

Frása an lae 17 / Irish Language Week Phrase of the Day 17

Buíochas do Maria Fitzpatrick / Thanks to Maria Fitzpatrick

An bhfuil deoch agat?                                    Tá deoch agam. / Níl deoch agam.

Do you have a drink?                                     Yes, I have a drink / No, I don’t have a drink.

For phrase of the day 17 click here